Tło główne

Spadek

W tym tekście dowiesz się:

1) Co należy zrobić po śmierci osoby najbliższej?

2) Kiedy należy Ci się spadek.

3) Czynności obowiązkowe po śmierci osoby najbliższej.

4) Czynności nieobowiązkowe po śmierci osoby najbliższej.

5) Podatek od spadków.

6) Kiedy możesz sprzedać odziedziczone mieszkanie.

7) Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży udziałów w nieruchomości?

8) Jak wygląda sprzedaż udziałów w nieruchomości?

9) Bezpłatna porada prawna.

Co należy zrobić po śmierci osoby najbliższej?

Śmierć bliskiej osoby jest dla większości osób traumatycznym przeżyciem. Niestety jest to również czas w którym na najbliższych zmarłego ciążą obowiązki. Aby uniknąć ewentualnych kłopotów oraz niespodziewanych kosztów należy ich dopełnić.

Formalności związane ze śmiercią najbliższej osoby możemy podzielić na te obowiązkowe, które muszą zostać wykonane w określonym przez prawo czasie, i te nieobowiązkowe, których wykonanie uzależnione jest od woli najbliższych.

Kiedy należy mi się spadek?

Zasady transferu majątku na wypadek śmierci zostały określone w Kodeksie cywilnym.  Powołanie do spadku może wynikać z ustawy albo z testamentu, który jest jedyną dopuszczalną formą rozrządzenia majątkiem przez spadkodawcę. 

Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed ustawowym, jednak nie zawsze jest tak, że osoba zmarła zostawia po sobie testament. Może być też tak, że spadkodawca rozporządził tylko częścią swojego majątku lub nikt z osób powołanych majątku tego nie przyjął. Wówczas w grę wchodzą zasady dziedziczenia ustawowego.

Kolejność dziedziczenia ustawowego oraz wielkość przypadających udziałów została określona w Kodeksie cywilnym.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. Część przypadająca małżonkowi nie może być jednak mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

W sytuacji, gdy dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku udział spadkowy, który by mu przypadał, przypadnie jego dzieciom w częściach równych. Regulacje te stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

W braku zstępnych spadkodawcy (dzieci, wnuków itd.) powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Gdy ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

Jeżeli spadkodawca nie pozostawił zstępnych i małżonka spadkodawcy, cały spadek przypada jego rodzicom, którzy dziedziczą w częściach równych. Może się zdarzyć, iż jedno z rodziców nie dożyje śmierci spadkodawcy, czyli otwarcia spadku. W takiej sytuacji udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

Gdy zaś którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada właśnie tym zstępnym. W ten sposób dochodzi zatem do dziedziczenia po wujku czy ciotce. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Czynnościami obowiązkowymi po śmierci osoby najbliższej są:

1) Uzyskanie karty zgonu

2) Pobranie aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

3) Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Uzyskanie karty zgonu

W przypadku śmierci w domu o śmierci osoby bliskiej należy powiadomić lekarza rodzinnego, bądź lekarza pogotowia ratunkowego, który po przeprowadzeniu badania wyda kartę zgonu. Gdy osoba zmarła w szpitalu lub innym ośrodku zdrowia, wtedy obowiązek informacyjny przechodzi na lekarza prowadzącego. Kartę zgonu wystawia wówczas szpital.

Pobranie aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

W terminie trzech dni od daty wystawienia karty zgonu śmierć osoby bliskiej należy również zgłosić w urzędzie stanu cywilnego, właściwym dla miejsca zgonu. Czas ten ulega skróceniu do 24h jeśli osoba zmarła na skutek choroby zakaźnej. Zgłoszenia do USC należy dokonać przed pogrzebem zmarłego, gdyż zakład pogrzebowy będzie wymagał tego dokumentu.

Do zgłoszenia uprawniony jest współmałżonek, dzieci, wnukowie, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. Każdy z nich może działać samodzielnie. Podczas zgłaszania urzędnik poprosi o kartę zgonu, dowód osobisty zmarłego oraz dowód osobisty osoby zgłaszającej.

Akt zgonu zostanie wydany przez Kierownika USC od ręki.  Pobranie jednego skróconego odpisu aktu zgonu jest bezpłatne.

Gdy zgłosisz zgon, osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego lub czasowego, jej dowód osobisty zostanie unieważniony, a jeśli prowadziła działalność gospodarczą zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Spadek możesz przyjąć lub odrzucić. Na podjęcie tej decyzji masz sześć miesięcy od chwili dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku składa się przed sądem składając wniosek o stwierdzeniu nabycia spadku lub przed notariuszem, który na tę okoliczność sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

Brak przyjęcia spadku nie sprawi jednak, że osoba powołana do spadku nie będzie dziedziczyć. Zgodnie z nowymi przepisami po upływie 6 miesięcy uznaje się, że doszło do dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca odpowiada więc za długi spadkowe, ale tylko do wysokości odziedziczonego spadku.

Do czynności nieobowiązkowych po śmierci osoby najbliższej zaliczamy:

1) Sądowne lub notarialne stwierdzenie nabycia spadku

2) Zgłoszenie spadku do Urzędu Skarbowego

3) Zniesienie współwłasności

Sądowne lub notarialne stwierdzenie nabycia spadku

Formalne potwierdzenie praw do spadku nie jest obowiązkowe. Jednak prędzej czy później nie dopełnienie tych formalności może się zemścić, dlatego warto zrobić to możliwie szybko po śmierci spadkodawcy. Odwlekanie tego w czasie może utrudnić określenie kręgu spadkobierców oraz odtworzenie innych istotnych szczegółów. 

Sądowne lub notarialne stwierdzenie nabycia spadku to jedyne sposoby na uzyskanie przez spadkobierców dokumentu umożliwiającego stwierdzenie ich praw wynikających z dziedziczenia. Do czasu uzyskania tych dokumentów rozporządzenie (np. sprzedaż, darowizna, zamiana) jakimkolwiek składnikiem wchodzącym w skład masy spadkowej będzie niemożliwe.

Obecnie nie trzeba już kierować sprawy na drogę sądową. Można stwierdzić nabycie spadku u notariusza. Stwierdzenie nabycia spadku u notariusza jest niewątpliwie szybszym sposobem załatwienia formalności wymaga jednak zgody i obecności wszystkich spadkobierców, jak i jest rozwiązaniem droższym.

Zgłoszenie spadku do Urzędu Skarbowego

Po zarejestrowaniu u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia lub od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu, spadkobierca musi zgłosić spadek w Urzędzie Skarbowym. Tylko spadkobiercy z pierwszej grupy, czyli najbliższa rodzina są zwolnieni z podatku od spadku. Oczywiście jeśli zmarła osoba nie pozostawiła po sobie żadnego majątku, bo ten mógł być przed jej śmiercią darowany ten krok nie jest konieczny. 

Aby dopełnić formalności z fiskusem należy przesłać mu uzupełnione zgłoszenie na formularzu SD-Z2.

Zniesienie współwłasności

Osoba zainteresowana zniesieniem współwłasności może skorzystać z przysługującego jej uprawnienia w każdym czasie. Może tego dokonać w trybie umownym, jak i sądowym. W pierwszym przypadku zniesienie współwłasności może nastąpić tylko i wyłącznie gdy wszystkie strony będą chciały zniesienia współwłasności i będą zgodne w zakresie sposobu jego zniesienia.

Gdy sprawa ma dotyczyć zniesienia współwłasności nieruchomości konieczne będzie zachowanie formy aktu notarialnego. Rzeczy ruchome np. samochód, środki pieniężne itp. mogą zostać rozdzielone na podstawie zwykłej umowy pisemnej.

W przypadku braku zgody wszystkich współwłaścicieli, co do samego zniesienia współwłasności lub jego sposobu,  konieczne będzie skorzystanie z trybu sądowego. Postępowanie sądowe inicjuje się wnioskiem o zniesienie współwłasności, który może złożyć każdy ze współwłaścicieli.

We wniosku o zniesienie współwłasności wnioskodawca musi wybrać w jaki sposób chciałby dokonać zniesienia współwłasności. Do wyboru ma trzy tryby: 

1) podział fizyczny rzeczy, o ile jest fizycznie i prawnie możliwy,

2) przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych,

3) sprzedaż rzeczy i podział ceny sprzedaży.

Postępowanie przed sądem kończy się wydaniem postanowienia, które zastępuje akt notarialny jak w przypadku umownego zniesienia współwłasności.

Nie wiesz jak napisać wniosek o zniesienie współwłasności? 

Podatek od spadków / Kiedy mogę sprzedać odziedziczone mieszkanie?

W polskim prawie nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą bez podatku można sprzedać nieruchomość po upływie pięciu od nabycia. Jednak w przypadku spadkobrania, pod uwagę bierze się okres przez jaki nieruchomość należała również do spadkodawcy.

Wynika więc z tego, że spadkobiercy w wielu przypadkach mogą od razu sprzedać lokal bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów z tytułu podatku.

Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 5 ustawy o PIT, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w spadku, pięcioletni okres liczy się od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości przez spadkodawcę.

Trzeba pamiętać że, po zarejestrowaniu u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia lub od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu, spadkobierca musi zgłosić spadek w Urzędzie Skarbowym. Tylko spadkobiercy z pierwszej grupy, czyli najbliższa rodzina są zwolnieni z podatku od spadku. Oczywiście jeśli zmarła osoba nie pozostawiła po sobie żadnego majątku, bo ten mógł być przed jej śmiercią darowany ten krok nie jest konieczny. 

Aby dopełnić formalności z fiskusem należy przesłać mu uzupełnione zgłoszenie na formularzu SD-Z2.

Chcesz sprawnie sprzedać nieruchomość lub jej udział? Potrzebujesz pieniędzy lub planujesz po prostu pozbyć się zalegającego problemu? Zadzwoń lub wypełnij formularz. Jesteśmy w stanie szybko i skutecznie podejść do tematu.

Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży udziałów w nieruchomości?

Lista dokumentów potrzebna do sprzedaży zależy od wielu czynników. Co do zasady są to:

Mieszkanie:

1) podstawa nabycia  – dokument z którego wynika Twoje prawo. Może to być postanowienie o nabyciu spadku, testament, umowa sprzedaży, postanowienie sądu itp.

2) zaświadczenie ze spółdzielni / wspólnoty o braku zaległości czynszowych

3) zaświadczenie z urzędu miasta o braku osób zameldowanych w lokalu

Grunt:

1) podstawa nabycia  – dokument z którego wynika Twoje prawo. Może to być postanowienie o nabyciu spadku, testament, umowa sprzedaży, postanowienie sądu itp.

2) wypis i wyrys z rejestru gruntów

3) zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

4) zaświadczenie ze starostwa powiatowego w przedmiocie uproszczonego planu urządzenia lasu dotyczące nieruchomości,

5) informacja o braku osób zameldowanych w budynku posadowionym na nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym,

6) aktualny wypis z kartoteki budynków,     

7) pozwolenie na użytkowanie budynku, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym,

8) zaświadczenie w przedmiocie rewitalizacji.

Jak wygląda sprzedaż udziałów w nieruchomości?

1) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Prosimy Cię w nim o podanie danych nieruchomości, którymi dysponujesz. To nie problem jeśli nie pamiętasz numeru księgi wieczystej czy innych danych. Mamy doświadczenie w odnajdywaniu takich nieruchomości 😉

2) Wycena Twojego udziału

Sprawdzamy ile jest wart Twój udział i składamy propozycję nie do odrzucenia …

3) Umowa przedwstępna

Podpisujemy umowę przedwstępną, w której wpisujemy uzgodnioną cenę za udział oraz termin jego zakupu. Umowę podpisujemy w dowolnym wyznaczonym miejscu przez sprzedającego. Przy jej podpisaniu wręczamy również zadatek, w formie gotówki.

4) Przygotowanie dokumentów 

Listę dokumentów potrzebnych do sprzedaży znajdziesz we wcześniejszym punkcie „Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży udziałów w nieruchomości?”

5) Sprzedaż udziałów

Po skompletowaniu dokumentów kolejnym etapem jest wizyta u notariusza, gdzie zawieramy umowę docelową na podstawie której my nabywamy udziały, a Ty dostajesz umówioną kwotę.

Chcesz sprzedać swoje udziały?

Podejmij pierwszy niezobowiązujący krok i wypełnij formularz!

Lub zadzwoń:

+48 884 795 606

Bezpłatna porada prawna!

Nie uzyskałeś odpowiedzi na wszystkie pytania? A może Twoja sytuacja wydaje się być bardziej skomplikowana? Nie ma problemu!

Skorzystaj z absolutnie darmowej porady prawnej. Wystarczy że wypełnisz formularz i prześlesz zgłoszenie. Prawnik po analizie Twojego problemu oddzwoni do Ciebie w przeciągu 2 dni roboczych. Porada jest w zupełności darmowa i do niczego nie zobowiązuje. 

CHĘTNIE Z TOBĄ POROZMAWIAMY

Skontaktuj Się Z Nami

Chcesz sprawnie sprzedać nieruchomość lub jej udział? Potrzebujesz pieniędzy lub planujesz po prostu pozbyć się zalegającego problemu? Zadzwoń lub wypełnij formularz. Jesteśmy w stanie szybko i skutecznie podejść do tematu.

Dostępności:

Pn.-Pt. – 8:00 – 20:00

Dane kontaktowe: